Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Land Van Zelf: Quantum Communicatio nv, rechtspersoon met handelsnaam Canada-Gent, met haar maatschappelijk zetel te 9000 Gent, Schuurkenstraat 2 bus 302 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0448 236 010;

Telefoonnummer: +32 9 395 95 94
e-mailadres: contact@canada-gent.be
Bankrekeningnummer: BE 27 6451 0721 7973
Website: De website van landvanzelf, www.landvanzelf.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door canada-gent.be.
Verkoper: Land Van Zelf.
Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Verkoper op de markt gebrachte Goederen verwerft of gebruikt.
Goederen: elk lichamelijk roerend goed dat te koop wordt aangeboden door landvanzelf op de website;

 

Toepasselijkheid

Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Land Van Zelf en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Land Van Zelf en de Koper.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Land Van Zelf wordt ingestemd.

Door het gebruik van de Website van Land Van Zelf en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

 

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.

Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

Land van Zelf beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Land van Zelf gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Land Van Zelf zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren.

Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Land Van Zelf voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

In het geval dat uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Land Van Zelf niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

De Koper die Goederen aankoopt bij Land Van Zelf is de eindconsument, de Goederen mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.

 

Bestelling

Om online Goederen aan te kopen dient het Goed toegevoegd te worden aan het winkelmandje . Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.

 

Prijzen

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.

De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Land Van Zelf in haar orderbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Land Van Zelf worden gecorrigeerd.

Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper meegedeeld.

 

Betaling

Koper dient de bestelling voorafgaand aan de levering te betalen.

Betalingen via het online platform verlopen via Stripe of via overschrijving of Paypal.

Land Van Zelf kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Land Van Zelf is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Eventuele terugbetalingen kunnen enkel uitgevoerd worden op het rekeningnummer waarmee de originele betaling werd doorgevoerd door de respectievelijke Koper.

 

Levering en leveringstermijn

Alle leveringen worden uitgevoerd op basis van de door de Koper verstrekte gegevens, die instaat voor de juistheid van alle door hem verstrekte gegevens. Land Van Zelf levert enkel in België. Als er een leveringsadres in een ander land wordt opgegeven, kan Land Van Zelf beslissen om de bestelling te weigeren.

 

Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en geleverd zoals aangegeven. Het transport van de goederen zal steeds gebeuren op risico van Land Van Zelf.

Land Van Zelf is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer de Koper een onjuist adres opgeeft.

 

De totale aansprakelijkheid van Land Van Zelf bij tekortkoming aan haar leveringsverplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het Goederen in kwestie.

 

Bijdrage ten voordele van het Gents Solidariteitsfonds voor Moeilijke tijden.

 

Van elke aankoop gaat het volledige aankoopbedrag, verminderd met de inkoopprijs voor het drukwerk, btw-heffing van 6%, percentages genomen door Shopify en betaalprovider naar het Gents Solidariteitsfonds voor Moeilijke Tijden.

 

Herroepingsrecht

U kan uw aankoop terugsturen tot 14 dagen na aankoopdatum. De retourneringskosten zijn ten koste van de koper. De aankoop dient in originele, onbeschadigde staat afgeleverd te worden.

   

Conformiteit en Garantie

Land Van Zelf garandeert dat de Goederen conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Goed.

Overmacht

 

In geval van overmacht is Land Van Zelf niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Land Van Zelf die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar zonder beperking: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Overmacht in hoofde van de Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, gezien zijn verbintenis louter bestaat uit een betalingsverplichting.

 

Klachtenprocedure

Land van Zelf doet het mogelijke om haar klanten tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of Goederen kan deze Land Van Zelf contacteren via e-mail hallo@landvanzelf.be of telefonisch +32 9 395 95 94 Daarnaast kan u met uw klacht ook steeds terecht bij het ODR-platform van de Europese Commissie via volgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Alle klachten moeten binnen de 24u na de levering worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op schadevergoeding of compensatie.

Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.

 

Diverse bepalingen

Het niet of laattijdig uitoefenen van de rechten door Land Van Zelf bij eventuele overtreding door de Koper, kan niet aanzien noch geïnterpreteerd worden als een verklaring (expliciet of impliciet in zijn geheel of in een deel) van afstand haar rechten, noch vormt dit een beletsel voor de uitoefening van deze rechten. Een verklaring van afstand van rechten dient steeds uitdrukkelijk en schriftelijk gedaan te worden. In het geval er een uitdrukkelijke een schriftelijke afstand van een recht werd gedaan door Land Van zelf in een specifieke omstandigheid, dan kan dit niet begrepen worden als een afstand van recht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds beschikbaar via de Website. Land van Zelf behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Land Van Zelf, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

Privacy en Cookies

Voor meer informatie betreffende de privacy- en cookie policy, gelieve onze Privacyverklaring te raadplegen.

 

Contact

Indien u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres 9000 Gent, Schuurkenstraat 2 bus 302 of via het e-mailadres contact@canada-gent.be of per telefoon: +32 9 395 95 94.